ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY STATEMENT EN COOKIEVERKLARING

FITTER IS BETER

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn ingegaan op 1 oktober 2020.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Identiteit van de onderneming:
Fitter is beter (een handelsnaam van The Miller Consultancy B.V.)
Zwanenhof 13
3862LW Nijkerk
E-mailadres: info@fitterisbeter.nl
KvK-nummer: 32094587
Btw-identificatienummer: NL820727192B01

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fitter is beter en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Fitter is beter en de partij die een product of dienst koopt van Fitter is beter (hierna: klant). De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door Fitter is beter.

Artikel 2. Contract en voorwaarden
2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.4 Fitter is beter zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie meesturen:
a. het adres van Fitter is beter waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien een dienst is aangekocht en de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het retourformulier voor herroeping. In geval van een duurtransactie is deze bepaling slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 3. Herroepingsrecht
Bij producten:
3.1 De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. Met uitzondering van:
a. Cadeaubonnen
b. Abonnementen
c. Digitale artikelen zoals e-books.

3.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
b. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten:
3.3 De klant kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen ontbinden. Bij ontbinding terwijl de dienst reeds is gestart, zal verrekening na rato van het aantal dagen vanaf de startdatum plaatsvinden.

3.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd en bij herroeping:
3.5 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

3.6 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping.

3.7 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Fitter is beter.

3.8 De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Fitter is beter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

3.10 De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

3.11 Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

3.12 Fitter is beter vergoedt alle betalingen van de klant binnen 10 werkdagen volgend op de dag waarop hij het geretourneerde product heeft ontvangen.

Artikel 4. Levering
4.1 Fitter is beter zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Levering van e-books geschiedt per direct nadat betaling heeft plaatsgevonden via een downloadlink die aan de klant op het door hem/haar ingevulde email-adres is ingevuld. Fitter is beter is niet aansprakelijk voor het verkeerd invullen van het emailadres door de klant. Fitter is beter is ook niet aansprakelijk voor het ontvangen van het emailbericht door de klant in smap-mappen of tegenhouding door een virusscanner, firewall of andere beschermingssoftware.

4.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.2 Fitter is beter is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.

5.3 Fitter is beter stuurt een kosteloze herinnering bij wanbetaling. Bij een tweede betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 10,00 administratiekosten. Bij een derde betalingsherinnering wordt de vordering verhoogd met € 15,00 administratiekosten.

Artikel 6. Dispuut
In het geval van een dispuut over de vordering(en) van Fitter is beter, zijn de administratieve gegevens van Fitter is beter bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 De diensten van Fitter is beter zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

7.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten, producten en programma’s die zijn weergegeven op de website en/of e-books van Fitter is beter. Fitter is beter sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door Fitter is beter verstrekte adviezen.

7.3 Fitter is beter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.4 Fitter is beter is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de trainingstools, calculators en online coaching.

7.5 De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.

7.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen, onder andere, maar niet uitputtend, in de volgende situaties:

Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
Uitstralende pijn op de borst
Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
Hartkloppingen
Kortademigheid
Diabetes
Psychische- aandoeningen en/of ziekten
Epilepsie
Bloedarmoede

Goed- of kwaadaardige gezwellen

Zwangerschap


7.7 Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Fitter is Beter dient de gebruiker minstens de leeftijd van achttien jaar te hebben. 

Artikel 8. Gebruik website
8.1 Hoewel Fitter is beter constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Fitter is beter is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

8.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Fitter is beter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fitter is beter.

9.2 De klant dient klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij Fitter is beter. De klant kan hiervoor een email sturen naar info@fitterisbeter.nl met een duidelijke omschrijving c.q. situatieschets van de klacht.

9.3 Bij Fitter is beter ingediende klachten worden binnen een termijn van maximaal 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Artikel 10. Wijzigingen
Fitter is beter behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Fitter is beter brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Fitter is beter doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht
Fitter is beter behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitter is beter of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen Fitter is beter en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, en op de website van Fitter is beter, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY STATEMENT EN COOKIEVERKLARING

Privacystatement

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel en geven wij aan hoe we omgaan met cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid
Fitter is beter biedt diensten aan consumenten via onze website. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonlijke gegevens of persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, je daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam;
 • adresgegevens;
 • emailadres;
 • bij online communicatie (via email) betreffende coaching of begeleiding kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt (altijd alleen met jouw toestemming): gewicht, vetpercentage, lengte, geslacht, eetpatroon, fitnessresultaten en hieraan gerelateerde informatie. Deze informatie wordt alleen door ons gezien en niet aan derden verstrekt. De informatie is strikt vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden diensten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor het abonnement te verwerken.
 • om je te kunnen informeren over manieren om fit te worden, over recepten, gezondheid, etc.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze klanten consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij aanbieden.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van Fitchannel (zie ook het kopje profilering).
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.

Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de webshop en voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen indien van toepassing. Mocht je een adviesdienst hebben gekregen via een regeling met je werkgever, dan zullen wij aan je werkgever doorgeven dat je lid bent geworden c.q. bent gestart met een van onze programma's. Gegevens over je gewicht, streefgewicht, doelstellingen, etc. zullen we vanzelfsprekend niet aan je werkgever of derden verstrekken.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan hieronder onze Cookieverklaring.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je geen gebruik maken van onze website.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking.

Je kunt hiervoor altijd contact opnemen via info@fitterisbeter.nl.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

COOKIES

De website van Fitter is beter (gehost via Yourhosting.nl en Amazonaws.com) maakt gebruik van cookies en andere technieken. Bij deze andere technieken kun je denken aan bijvoorbeeld Javascripts of web beacons. Om de leesbaarheid te vergroten zullen we verder alleen spreken over 'cookies'.

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat je een website bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer je bepaalde pagina's bezoekt, welk type apparaten gebruikt worden door onze bezoekers, welke webpagina's het meest interessant zijn en/of welke (eventuele) advertenties (het meest) effectief zijn. Fitter is beter maakt op dit moment geen gebruik van advertenties van derden.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

WELKE SOORT COOKIES PLAATST FITTER IS BETER?

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Denk hierbij aan het laden van de webwinkelfunctionaliteit. 


Cookies voor personalisatie

Dit zijn cookies waarmee jouw instellingen en voorkeuren kunnen worden bewaard. Dit geldt met name voor de webwinkelfunctionaliteit zoals je persoonlijke mandje.

Analytische cookies

Fitter is beter maakt gebruik van de door Yourhosting en Google Analytics ingezette Analytics- en Performance -cookies om (anoniem) informatie te verzamelen over gedrag van websitebezoekers. Dit stelt ons in staat om o.a. te zien hoeveel (unieke) bezoekers onze website ontvangt en op welk device (mobiel, tablet of desktop) ze de website bekijken. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Fitter is beter deelt geen informatie met derden.

HOE ZIJN COOKIES TE VERWIJDEREN?

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Verder kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.